04060, Україна,
м. Київ, вул. Щусєва, 20
Телефон: (044) 599-24-19
       (066) 07-903-07
       (044) 383-12-21
Написати нам

Технічний ліцей Шевченківського району міста Києва

 

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                                                Директор Технічного ліцею

Технічного ліцею                                                                      Шевченківського району м. Києва

Протокол № 8  від 11.05.2018 р.                                              __________ О. Ілюшина

 

Порядок конкурсного прийому здобувачів освіти

  до Технічного ліцею Шевченківського району м. Києва

 

І. Загальні положення

1.1. Дані правила розроблені робочою групою педагогічних працівників ліцею відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, Статуту Технічного ліцею, затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2014 року № 232.

1.2. Прийом здобувачів освіти до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.3.    У конкурсному відборі можуть брати участь здобувачі освіти незалежно від місця проживання.

 

II. Організація конкурсу

2.1.  Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті ліцею.

2.2.  Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішуються перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного прийому до 5 – 11 класів проводяться лише після закінчення навчального року в червні.

2.4. Додаткове конкурсне приймання (5-11 класи) може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора ліцею. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії,  її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7. До участі в конкурсі допускаються здобувачі освіти на підставі заяви, що подається до 15 червня (до початку вступних випробувань) батьками або особами, які їх замінюють  на ім’я директора ліцею, табеля успішності здобувачів освіти, або свідоцтва про базову загальну середню освіту (для здобувачів освіти 10-11-х класів), копії свідоцтва про народження.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності здобувачів освіти з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

 

III. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для здобувачів освіти, які вступають до 5-9-их класів передбачають одне випробування в письмовій формі з навчального предмету (математика або українська мова).

3.2. Конкурсні випробування для здобувачів освіти, які вступають до 10-11-их класів передбачають два випробування з навчальних предметів.

Обов’язковим випробуванням є випробування з державної мови (диктант). Друге випробування – тестування з математики, хімії і біології або історії та правознавства – відповідно до профілю класу (математичний, біолого-хімічний, економічний, суспільно-гуманітарний).

3.3. Здобувачі освіти-випускники 9-их класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів. Випускники 9-их класів ліцею, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту і мають навчальні досягнення з усіх предметів 7-12 балів, зараховуються до 10-их класів без конкурсного випробування.

3.4. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрами та затверджуються директором ліцею.

3.5. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання, затверджені директором ліцею, зберігаються у директора ліцею і видаються  предметній комісії в день випробування за 30 хвилин до початку випробування.

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку  буде  відділено  від  самої письмової роботи.  Після  закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.11. Здобувачі освіти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях (за наявності вільних місць), терміни проведення яких визначає директор ліцею.

3.12. Здобувачі освіти,  які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.13. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі, з урахуванням нормативу наповнюваності класу.

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

 

ІV. Порядок зарахування

4.1. Особи, які приймали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею у порядку черговості згідно з рейтингом отриманих результатів.

4.2. Здобувачі освіти, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування здобувачів освіти проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу за наявності повного пакету документів.

4.1. До ліцею подаються такі документи:

– заява від батьків;

– копія свідоцтва про народження (2 шт.);

– табель (для вступу до 10-11 кл. – свідоцтво про базову загальну середню освіту);

– особова справа;

– медичні  форми 086 – 1, № 063-0 (щеплення);

– 4 фото 3*4.

4.2. Якщо здобувачі освіти, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися з апеляційною скаргою протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається Управлінням освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. Скарга розглядається впродовж трьох робочих днів з дня її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.3. До складу апеляційної комісії не можуть входити педагогічні працівники ліцею.

4.4.  Здобувачі освіти, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.5.  Здобувачі освіти мають право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в ліцеї, але не пізніше 31 серпня.

 

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Наказу та даних Правил.

5.2.  Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (здобувачів освіти, вихованців) до ліцею за його результатами покладається на директора.