04060, Україна,
м. Київ, вул. Щусєва, 20
Телефон: (044) 501-16-36
       (066) 079-03-07
Написати нам

 

ПОГОДЖУЮ                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти                           Директор Технічного ліцею

Шевченківської районної                                  Шевченківського району                                                                                          в місті Києві державної адміністрації              міста Києва

________________   Є. ЯРОВА                         __________О. Ілюшина

Технічного ліцею Шевченківського району міста Києва

  

СХВАЛЕНО

               На спільному засіданні

                      ради ліцею та педагогічної ради

 протокол від 14.01.2015 року № 1

голова ради ліцею                        Л. Зозуля

голова педагогічної ради             О. Ілюшина

 

 

Правила конкурсного прийому учнів до ліцею

І. Загальні положення

1.1. Дані правила розроблені робочою групою педагогічних працівників ліцею відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389 та Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 22.01.2014 р. № 28, Статуту Технічного ліцею, затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2014 року № 232.

1.2. Прийом учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.3.    У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

II. Організація конкурсу

2.1.  Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті ліцею.

2.2.  Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішуються перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3.   Випробування в рамках основного конкурсного прийому до 5 – 10 класів проводяться лише після закінчення навчального року ( у червні – серпні), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів
відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.          Додаткове конкурсне приймання (5-11 класи) може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5.          Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з Радою ліцею, до складу якої залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник.

2.6.        Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7.        До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ліцею, табеля успішності учня ( для 5-х – 8-х, 11-х класів) або свідоцтва про базову загальну середню освіту (для учнів 10-х класів).

 

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

III. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-тих – 9-тих класів передбачають співбесіду та одне випробування в письмовій формі з профільного предмету.

          3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-тих-11-тих класів передбачають співбесіду та два випробування з навчальних предметів.

Обов’язковим випробуванням є випробування з державної мови (диктант). Друге випробування – тестування з математики, хімії і біології або історії та правознавства – відповідно до профілю класу (математичний, біолого-хімічний, економічний, суспільно-гуманітарний).

3.3.Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів. Випускники 9-тих класів ліцею, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту і мають навчальні досягнення з усіх предметів 7-12 балів, зараховуються до 10-тих класів без конкурсного випробування.

3.4.Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрами та затверджуються директором ліцею за погодженням з управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.5. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання, затверджені директором ліцею та погоджені з районним управлінням освіти, зберігаються у директора ліцею і видаються голові предметної комісії в день випробування за 30 хвилин до початку випробування.

3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку  буде  відділено  від  самої письмової роботи.  Після  закінчення

випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.8.                    Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт,інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9.                Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники Ш-ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12.   Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані
подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в
повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає
директор ліцею.

3.13. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних
причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІУ. Порядок зарахування

Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.1.       До ліцею подаються такі документи;

   копія свідоцтва про народження;

   особова справа;

   медична карта та медична довідка форми 086 – у;

   2 фото 3*4.

4.2. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються ліцеєм за погодженням з районним управлінням освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.3.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти, при якому створено апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4.  Учні, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.5.  Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в ліцеї.

У. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції та даних Правил.

5.2.  Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей ( учнів, вихованців ) до ліцею за його результатами покладається на управління освіти.

5.3.  При порушенні начальним закладом вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання дітей до Технічного ліцею рішенням управління освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.